School Committees

Academic Committee

Chair: Xin Yang

Members: Chunmiao Zheng, Chongxuan Liu, Yan Zheng, Hailong Li, Junguo Liu, Tzung-May Fu, Yi Zheng, Zuotai Zhang

Secretary: Yuanyuan Su

Responsibilities: Policy-formulation,  review, and assessment  academic matters including tenure and promotion 

Degree Subcommittee

Chair: Xin Yang      Associate Chair: Yuanyuan Tang

Members: Chunmiao Zheng, Junguo Liu, Hailong Li, Tzung-May Fu, Hong Chen, Lian Feng, Junjian Wang

Secretary: Chenchen Ouyang

Responsibilities: Review and approval of the fulfilment of degree requirements for graduate students and other matters related to the granting of graduate degrees

Education Committee

Chair: Junguo Liu

Members: Yuanyuan Tang, Xingxing Kuang, Haiyun Shi, Lian Feng, Zhenzhong Zeng, Luke Gibson, Bin Ye, Bintian Zhang, Chen Wang, Ying Xiong

Secretary: Juan Zhang

Responsibilities:   Development and quality assurance of teaching and training programs for undergraduate and graduate students

Research Committee

Chair: Tzung-May Fu 

Members: Chongxuan Liu, Qing Hu, Junguo Liu, Zuotai Zhang, Hailong Li, Zhenzhong Zeng, Xiuyu Liang, Huizhong Shen

Secretary: Zhen Meng

Responsibilities: Planning and  management of major research initiatives for the school

Finance and Resources Committee

Chair: Xin Yang

Members: Chunmiao Zheng, Yi Zheng, Junguo Liu, Hailong Li, Tzung-May Fu, Hong Chen, Yuanyuan Su

Secretary: Yating Wang

Responsibilities: Financial resource planning and allocation

Safety Committee

Chair: Xin Yang      Associate Chair: Yi Zheng

Members: Chongxuan Liu, Yan Zheng, Hailong Li, Zuotai Zhang, Tzung-May Fu, Yuanyuan Tang, Hong Chen, Zhongying Wang, Junjian Wang, Yang Lei, Jianhuai Ye, Guomao Zheng

Secretary: Shi Shi

Responsibilities: Development and management of school's safety

Core Facility Committee

Chair: Yan Zheng      Associate Chiar: Junjian Wang

Members: Chongxuan Liu, Zhongying Wang, Yu Xia, Lei Zhu, Liguang Jiang, Yang Lei, Jianhuai Ye, Yong Tian, Shusheng Luo

Secretary: Shi Shi

Responsibilities: Development and management of laboratory and computing facilities

Space Management Committee

Chair: Xin Yang      Associate Chair: Tzung-May Fu

Members: Chunmiao Zheng, Chongxuan Liu, Yan Zheng, Yi Zheng, Hong Chen, Junjian Wang, Yong Tian, Shusheng Luo

Secretary: Yuanyuan Su

Responsibilities: Allocation and management of office and laboratory space

 
Return
^ TOP